Vyjádření ke svolané členské schůzi

Dobrý večer,

Společně s 59 dalšími členy našeho oddílu jsem podal podnět ke svolání schůze členů našeho oddílu šermu. Tímto podnětem mimo jiné požadujeme, aby na schůzi bylo hlasováno o předsedajícím této schůze a aby byl volen celý výbor našeho oddílu.

Protože se předseda oddílu (toho času Vladimír Moravec) rozhodl náš podnět ignorovat, dovolím si se s Vámi podělit o toto svoje vyjádření, které dle mého názoru rovněž koresponduje s postojem řady dalších členů našeho oddílu.

Předně – předseda nemá neomezenou moc. Když už se neřídí pravidly běžné slušnosti, musí se řídit stanovami TJ Bohemians, nebo alespoň zákonem. Pokud stanovy mlčí a zákon nestanoví pravidlo pro určitou věc přímo, použije se pravidlo k dané situaci nejbližší.

Náš podnět dle mých informací splnil všechny požadavky, aby na základě něj byla v souladu se zákonem svolána schůze. Pokud mi předseda tuto informaci prokazatelně nevyvrátí, upozorňuji ho, že v souladu se zákonem bude svolána schůze i bez jeho souhlasu a na této schůzi bude volen v souladu s naším podnětem celý výbor oddílu.

Pokus o svolání „náhradní schůze“ v případě nedostatečného počtu členů po 30 minutách po plánovaném začátku schůze, jak jej navrhuje předseda, je minimálně pochybný a patrně i protiprávní. Takto se to možná dělalo v devadesátkách, ale dnes takový postup zákon neumožňuje. Náhradní schůze se koná případně na základě samostatné pozvánky doručené až po neusnášeníschopné schůzi, zároveň musí být možné se na základě této pozvánky schůze zúčastnit.

Předseda zcela ignoroval požadavek našeho podnětu, aby byl na začátku schůze volen předsedající schůze (do této role se jednacím řádem pasoval sám) a aby byl volen celý výbor oddílu. Současný výbor je přitom dlouhodobě neusnášeníschopný (má 2 z 5 členů).

Předseda zároveň popřel doručení výše uvedeného podnětu, což považuji za osobní urážku a vyjádření zjevné ignorace názorů členů, jak jsem já. Navíc je to evidentní lež, když disponujeme kopií průvodního listu podnětu s podacím razítkem TJ Bohemians (přiloženo k tomuto textu).

Za naprostý vrchol drzosti předsedy považuji návrh jednacího řádu (o kterém by předseda na schůzi nechtěl zjevně ani nechat hlasovat) na základě kterého by k zastoupení těch z Vás, co by se schůze nemohli zúčastnit, měl být vyžadován originál plné moci s ověřeným podpisem. Pane předsedo, k tomu nejen že není důvod, ale k tomu nemáte ani pravomoc. Takový požadavek by mohl klást zákon, nebo stanovy. Vy ne. A rozhodně ne neschváleným jednacím řádem.

Předseda se už v důsledku své neschopnosti slušně komunikovat rozhádal s řadou trenérů oddílu a znepřátelil si řadu členů, kteří náš oddíl dlouhodobě vytvářeli a i já jsem jeho chováním znechucen.
Přihlásil jsem se do našeho oddílu, kde jsem si našel přátele a kde jsem se naučil nejkrásnějšímu sportu, co znám. Nenechám si toto pokazit pochybnou snahou pana předsedy, který je jakožto prodejce šermířského vybavení nota bene v těžkém střetu zájmů. Chápu, že se řadě z Vás líbí současné on-line a nově i offline tréninky, ale šermířský oddíl není jen jeho předseda, ale je to i komunita šermířů, kteří dlouhodobě náš oddíl budovali; bez ní oddíl nebude fungovat.

Tímto Vás pane předsedo vyzývám, abyste na pořad svolané schůze zařadil volbu předsedajícího schůze, hlasování o jednacím řádu a hlasování o celém výboru oddílu a po tomto doplnění programu schůze následně se zbývajícím členem výboru rezignoval na svojí funkci.


S pozdravem


Vojtěch Hradečný